Supply options

From small cylinders up to on-site solutions - we have the right supply mode for your gas needs.

 • Cilindri

  Cilindri

  Industrijski gasovi se isporučuju u različitim cilindrima zavisno od svojstava gasa. Neki se isporučuju pod visokim pritiskom a neki samo pod niskim pritiskom.

  Svojstva industrijskog gasa diktiraju način na koji će se on isporučiti kupcu.

  Gasovi kao što su kiseonik, azot, argon,vodonik i helijum se mogu komprimovati u cilindar na pritisku do 300 bara. 

  Ovi cilindri su napravljeni od materijala koji mogu podneti ove pritiske. Ovi cilindri su tradicionalno bili pravljeni od čelika velike jačine ili aluminijuma ali sada su na raspolaganju moderni cilindri od različitih materijala.

  Mnogi gorivni gasovi su tečni i na sobnoj temperaturi i skladište se na niskim pritiscima  u  čeličnim cilindrima tankih zidova ili  cilindrima od različitih materijala. 

  Acetilen, zbog svojih svojstava, treba da se skladišti u cilindru koji sadrži „poroznu masu” u kojoj se gas čuva u nosiocu-rastvaraču. 

  Ovi cilindri dolaze u raznim dimenzijama koje se normalno definišu kao vodeni kapacitet pakovanja.  Koja je dimenzija najpovoljnija za vas zavisiće od niza faktora uključujući potrošnju i brzinu protoka.

  Svaki cilindar je montiran sa ventilom koji je usklađen tako da odgovara zahtevima za gasom i pritiskom.

  Za aplikacije za koje se zahtevaju veći kapaciteti Linde takođe isporučuje  „Svežnjeve” koji su sastavljeni od više međusobno spojenih i paletiziranih cilindara.

  Za više informacija o sistemima isporuke gasa kliknite ovde
  Shadow
 • Rinfuzna isporuka

  Rinfuzna isporuka

  Velike količine gasa se isporučuju u rinfuzi, ili kao kriogenska tečnost ili kao gas visokog pritiska u skladište kupca na lokaciji kupca.

  Rinfuzna isporuka kiseonika, azota, argona, vodonika* i ugljendioksida se vrši u obliku tečnosti jer ona zahteva manji skladišni kapacitet od gasa.

  Tečnost se isporučuje našom pouzdanom flotom kriogenskih tankera u vakumski izoliranim skladišnim sudovima za rinfuzu koji su u našem vlasništvu i koje mi održavamo na prostoru  kupca.  Zahtevani pritisak skladištene tečnosti se  kontroliše  pomoću automatskog sistema za regulaciju.

  Ako proces kupca zahteva gas, tečnost se pretvara u paru i isporučuje kao gas duž napojne cevi. Ako proces zahteva tečnost, ona se isporučuje direktno iz skladišnih sudova kroz kriogenski vakumski izolirani cevovod.

   

  Veličina i tip skladišnih sudova i isparavanje se odabira u skladu sa pojedinačnim zahtevima kupaca.

  Rinfuzni vodonik se normalno isporučuje u cevnim prikolicama gasa visokog pritiska.  Isporuke se vrše ili direktnim prenosom pod pritiskom do stalnih skladišnih cilindara  ili  sa  prikolicom na lokaciji kupca  koja se koristi kao skladište.

  Skladišni sudovi i cevne prikolice za gas visokog pritiska se  mogu montirati sa sistemima za merenje i upravljanje količinom i nivoom punjenja sa daljine obezbeđujući tako da je proizvod uvek na raspolaganju.

  Posetite vaše lokalno mesto u zemlji radi upoznavanja sa opsežnim detaljima o raspoloživim opcijama rinfuzne isporuke. 

   

  Shadow
 • Cevovodi

  Cevovodi

  Kada industrije zahtevaju izuzetno velike količine gasova za svoju proizvodnju.

  Kiseonik se koristi u hiljadama tona dnevno u petrohemijskoj  industriji  ili industriji čelika. Inertni azot se koristi u hemijskoj industriji ili kao kondenzovan gas za zamrzavanje prehrambenih proizvoda.. Vodonik se koristi u mnogim rafinerijama u velikim količinama za poboljšanje kvaliteta benzina u skladu sa zakonodavstvom a ugljenmonoksid kao bazni proizvod u hemijskoj industriji. 

  Ovi izuzetno veliki zahtevi za kiseonikom, azotom, vodonikom, ugljenmonoksidom ili singasom se mogu isporućiti preko cevovoda ili mreže cevovoda.

  Proizvodno postrojenje  se može postaviti uz samog  pojedinačnog kupca ili se nekoliko proizvodnih postrojenja mogu povezati mrežom cevovoda koja opslužuje izvestan broj kupaca lociranih unutar iste industrijske  grupe ili geografije.

  Linde nudi standardna rešenja i rešenja prilagođena zahtevu koja se baziraju na našoj dugoj tradiciji u proizvodnji postrojenja za separaciju vazduha i HyCO postrojenja za sve industrije i to u raznim dimenzijama i kvalitetima gasova. 

  Pošto ovaj način isporuke zahteva intenzivne pojedinačne kosultacije, Linde postavlja stručnjake u glavne regione sveta radi direktne pomoći kupcima.

  Shadow
 • Doboš-rezervoari

  Doboš-rezervoari

  Doboš-rezervoari su ambalaža srednje veličine koja se obično koristi sa sadržaje proizvoda od 400 kg do 1500 kg

  Takođe poznati kao tonažni rezervoari, dimenzije i kapacitet doboš-rezervoara zavise od tačne specifikacije doboša i gustine proizvoda.

   

  Doboš-rezervoari su oubičajena ambalaža koja se koristi  za napunjene gasove niskog i srednjeg pritiska. Najčešći proizvodi su pakovane hemikalije (napr. amonijak, hlorvodonik, sumpordioksid, etilenoksid, ugljovodonici )   i rashladna sredstva (napr. R22, R134a, R404A). 

  Doboš-rezervoari udovoljavaju potrebama kupaca čiji su zahtevi suviše visoki da  se isporuka može vršiti u cilindrima, ali nedovoljno suviše visoki da budu pogodni za isporuku u rinfuznim/ ISO rezervoarima.

  Doboš-rezervoari obezbeđuju prednosti minimiziranja potrebe za rukovanjem cilindrima, prilikom prebacivanja i transporta do lokacije kupca, kao i minimiziranja prostora.

  Shadow
 • Rešenja na lokaciji kupca

  Rešenja na lokaciji kupca

  ECOVAR: standardna rešenja na lokaciji kupca na prvi pogled

  Koristi od naših standardnih rešenja na lokaciji kupca su sledeće:

  • Ugovor za isporuku gasa
  • Sistem koji se sastoji od standardnog postrojenja i pomoćne sekcije
  • Sistem koji mi gradimo, instaliramo i puštamo u rad
  • Portfelj standardnih postrojenja sa visokom fleksibilnošću.

  Partnerstvo sa nama znači

  • Slobodu da se usredsredimo na ključni posao
  • Modernu tehnologiju
  • Modernu tehnologiju
  • Dugotrajnu rentabilnost.  Ekonomičan

  ECOVAR ® sistemi isporuke se grade standardizovanim komponentama da se osigura maksimalna rentabilnost. Standardizovani dizajn i dimenzije igraju značajnu ulogu u smanjenju troškova uključenih u inženjering, izgradnju, montažu, rad i održavanje sistema za isporuku gasa na lokaciji kupca.

  Koz optimalnu kombinaciju proizvodnog postrojenja i pomoćne sekcije, ECOVAR koncepcija nudi rešenja sa minimalnim kapitalnim izdacima, proizvodnim troškovima i potrošnjom energetskih fluida kao što su energija i voda.

  Raznolik

  ECOVAR portfelj je izuzetno fleksibilan. Sistemi i moduli sistema se mogu kombinovati po želji da se stvore rešenja usklađena sa lokalnim zahtevima .

  ECOVAR sistemi se mogu konstruisati za unutrašnji ili spoljnu montažu da se uklope u prostor i raspoloživost energetskih fluida (struja, voda i komprimovani vazduh). ECOVAR postrojenja se obično montiraju u ormanima, na klizačima ili u kontejnerima za brzu nesmetanu montažu/puštanje u rad i premeštanje sa mesta na mesto.

  Pouzdan

  ECOVAR sistemi obuhvataju standardno postrojenje i pomoćnu sekciju da se obezbedi neprekidna isporuka tokom cele godine (8670 sati).

  Automatski kontrolni sistemi prate fluktuacije u potražnji, automatski aktivirajući pomoćnu sekciju da pomogne u maksimumima proizvodnje. Pomoćna sekcija se takođe može aktivirati u slučaju da se postrojenje zaustavi.

  I proizvodno postrojenje i pomoćna sekcija se normalno prate radi održavanja pouzdanosti u isporuci gasa.

  Ekološki zdrav  sound

  ECOVAR sistemi su ekološki zdraviji od tradicionalnih načina isporuke. Transport proizvoda i potrošnja energije su svedeni na minimum proizvodnjom gasa na lokaciji kupca.


   


   

   

  Shadow
 • HyCO Postrojenja

  HyCO Postrojenja

  HyCO (Singas) postrojenja izgrađena po vašem zahtevu za vodonik i ugljenmonoksid

  Za kupce kojima su potrebne velike količine vodonika, ugljenmonoksida ili oba kao HyCO ili Singas, Linde može obezb editi ili postrojenje gasa ili HyCO postrojenje za proizvodnju gasa na lokaciji kupca.

  Linde Gas & Linde Inženjering blisko sarađuju i obezbeđuju kupcioma najbolja pojedinačna rešenja.

  Za postrojenja vodonika i hemijska postrojenja, na primer Singas ili HyCO (Vodonik-Ugljenmonoksid) postrojenja, Linde Sektor inženjeringa je vodeći tehnološki partner za inženjering i izgradnju širom sveta.

  Globalni uspeh je zasnovan na  ekspertizi opsežnog procesnog inženjeringa u planiranju, razvoju projekata i izgradnji industrijskih postrojenja na bazi „ključ u ruke”.

  Procesna postrojenja pripadaju najvećoj i najsofisticiranijoj građevinskoj konstrukciji čovećanstva.  Širom sveta samo nekoliko izvođača radova ih mogu  projektovati i izgradit.

  Sa više od 1,000 patentana procesnog inženjeringa i 4,0000 kompletnih projekata postrojenja Linde se klasifikuje među vodeće međunarodne izvođače  postrojenja.

  Kupci širom sveta veruju u  Linde besprekornu pouzdanost, efikasnost i kompetenciju u projektnom planiranju.

  Shadow
 • Postrojenja za separaciju vazduha

  Postrojenja za separaciju vazduha

  Postrojenja kiseonika, azota ili argona izgrađenih po vašoj specifikaciji

  Za naše kupce kojima su potrebne velike količine kiseonika, azota ili argona mi možemo obezbediti ili postrojenje  za separaciju vazduha ili gasa za proizvodnju gasa na  lokaciji kupca.

  Linde Gas i Linde Inženjering  blisko sarađuju i obezbeđuju kupcima najbolja pojedinačna rešenja.

  Za postrojenja za  separaciju  vazduh-gas , Sektor Linde Inženjeringa  je vodeći tehnološki partner za inženjering postrojenja i izgradnju širom sveta.  

  Globalni uspeh je zasnovan na opsežnoj  planskoj ekpertizi procesnog inženjeringa, razvoju projekta i izgradnji industrijsih postrojenja na bazi „ključ u ruke”.

  Procesna postrojenja pripadaju najvećim i najsofisticiranijim građevinskim objektima čovečanstva.

  Širom sveta, samo nekoliko izvođača radova mogu projektovati i izgraditi takva postrojenja.    Sa više od 1,000 patentiranih procesnih inženjeringa  i 4,000 projekata završenih postrojenja Linde je rangiran među vodećim međunarodnim izvođačima postrojenja.

  Kupci širom sveta veruju u Linde besprekornu pouzdanost, efikasnost i kompetenciju u planiranju postrojenja.

  Shadow